Tlačová správa pre laickú verejnosť

Informácie patria medzi základné podmienky a činitele existencie človeka a spoločnosti. Boli vždy východiskom pre vzájomné kontakty a ovplyvňovanie ľudí, pre pochopenie života, práce, riešenie problémov a úloh každodenného života. V posledných desaťročiach problematika informácie jej vytváranie, komunikovanie, využívanie vďaka prudkému rozvoju počítačovej a komunikačnej techniky získala iný rozmer a aplikačnú sféru. Informačné, komunikačné technológie a systémy sa plynulo stali integrálnou súčasťou aj medicíny a ošetrovateľstva, výrazne sa rozvíjajú a využívajú v klinickej praxi. Od zdravotníckych pracovníkov – odborníkov v praxi sa žiada aplikovať a maximálne využívať nové trendy a prístupy k starostlivosti o pacienta v zdraví aj v chorobe vo všetkých oblastiach a formách poskytovania zdravotnej starostlivosti. V tejto oblasti sa objavujú nové fenomény, na ktoré musíme ako profesionáli reagovať. Informatika sa stáva faktorom ovplyvňujúcim ďalší rozvoj zdravotníctva, ale aj spoločnosti ako celku. Nastupujúca informačná spoločnosť, informačné a komunikačné technológie menia charakter poskytovanej starostlivosti.

TELEMEDICÍNU je možné zadefinovať ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Pod pojmom na diaľku sa myslí okrem geograficky vzdialených oblastí aj domáce prostredie pacienta alebo koordinácia medzi jednotlivými oddeleniami v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnice). 

TELEOŠETROVATEĽSTVO sa definuje ako využitie telekomunikačných a informačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti „na diaľku“.V súčasnom období najmä západné krajiny zaznamenali najväčšiu expanziu v oblasti rozvoja teleošetrovateľstva, ale aj iné krajiny začínajú využívať výhody technológií.

Teleošetrovateľstvo znamená poskytovanie ošetrovateľských služieb medzi pacientom, osobou a sestrou najčastejšie formou edukácií, poradenstva. Sestry majú možnosť intenzívnejšie spolupracovať s lekármi, ostatnými pracovníkmi, prípadne podpornými osobami pacienta, a tak zlepšiť, zefektívniť ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov. Operatívne dokážu riešiť vzniknuté prípadné komplikácie, mobilita zabezpečí okamžitý prístup ku každému pacientovi. Oblasti použitia prvkov teleošetrovateľstva sú takmer vo všetkých aplikovaných odboroch ošetrovateľstva.

SANITAS SLOVACA - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.
sanitas