Nový spôsob komunikácie
Pacient - Lekár
Lekár - Pacient

V projekte s názvom „Med&Com - osvojenie si nových spôsobov elektronickej komunikácie
"pacient – lekár a lekár - pacient" sa zameriame na oboznámenie cieľových skupín s najnovšími poznatkami v rozvoji informatiky v oblasti zdravotníctva.

Zdravotníctvo predstavuje jednu z posledných oblastí, ktorých sa elektronizácia dotkla minimálne, napriek skutočnosti, že jej benefity by dokázalo zúžitkovať. Štatistiky hovoria jednoznačne – v SR navštevuje pacient lekára 13 krát za rok, pričom v Nemecku je to 7 krát, v Dánsku alebo Fínsku len 3 krát. Pri chronických chorobách je frekvencia návštev ešte vyššia. Aplikáciou dostupného IKT (informačná a komunikačná technológia) stačí fyzická prítomnosť pacienta v ordinácii lekára 2 – 4krát do roka, miesto súčasných 8 – 12krát.

Priamym dopadom projektu bude posilnenie kompetencií cieľovej skupiny 100 osôb na trhu práce, nakoľko získajú nové poznatky v oblasti elektronických komunikácií a telemedicíny, v oblasti zefektívnení komplexného manažmentu pacienta. Pripravené vzdelávania v oblasti IKT prispôsobené potrebám zdravotníctva prinesie pre účastníkov vzdelávania zvýšenie kompetencií, vedomostí a zručností. Projektom vytvorené vzdelávacie moduly jednoznačne reagujú na potreby cieľových skupín, ktoré získajú kľúčové vedomosti z oblastí IKT.

medcom ikt
Teleošetrovateľstvo

Teleošetrovateľstvo

Telenursing (teleošetrovateľstvo) je definované ako súbor ošetrovateľských činností, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Prostredníctvom týchto technológií môže sestra napr. zabezpečiť monitorovanie pacienta, vzdialene zbierať dáta, vzdialene zasahovať, edukovať pacienta, inštruovať pacienta k rôznym úkonom a viesť manažment bolesti.

Vybrané nástroje telenursingu

Telenursing používa celú škálu komunikačných a digitálnych informačných technológií pre vzdialený prístup k službám, správe zdravotnej starostlivosti a prístupu k samotným pacientom. Sestry poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť na diaľku prostredníctvom monitorovania, edukácii, sledovania, vzdialeného zberu dát a intervencií, manažmentu bolesti, podpory rodiny a multidisciplinárnu starostlivosť inovatívnym spôsobom. 

Vybrané chronické ochorenia a telemonitoring

Vzdialený monitoring prináša so sebou množstvo benefitov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aj pre pacienta. Od ekonomických benefitov počnúc, až po zníženie rizika nákaz. Je preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržovanie liečebného režimu a disciplíny pacienta so zvýšením pocitu bezpečia a znížením rizík. Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom, umožňuje podniknúť intervencie v prípade potreby – počnúc zvýšením psychického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej starostlivosti končiac. V rámci projektu sa budeme venovať využitiu telemedicíny pre oblasť arteriálnej hypertenzie, astma bronchiale, diabetu, nealkokolickému tukovému ochoreniu pečene a parodontitídy.  

Vybrané chronické ochorenia a telemonitoring

Typický scenár využitia telemedicíny (Zdroj: Mališka, 2020) 

Telemonitoring u seniorov

Európska únia  zažíva starnutie populácie. Tento vývoj ohrozí budúcu rovnováhu verejných financií vrátane zdravotníctva. Očakávaná dĺžka života pri narodení na celom svete stále rastie a v Európe sa blíži k viac ako 85 rokov u žien a 80 rokov u mužov. Kvalita života v týchto ďalších rokoch, ktorá sa dostaví po 80. alebo 85. roku veku, vzbudzuje čoraz väčšie obavy u orgánov, ktoré sa snažia oddialiť nástup chronických ochorení, starnutie, funkčný pokles, slabosť a stratu autonómie. Rastúci počet seniorov v Európskej únii spôsobuje zvýšené využívanie systému zdravotnej starostlivosti. 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) pre seniorov je sľubným prínosom. Vytvárajú sa nové príležitosti na pomoc a starostlivosť o seniorov v domácom prostredí alebo v špecializovaných inštitúciách vrátane DSS, ZPS,  DOS a nemocníc.  Gerontotechnológia skúma technológie a starnutie s cieľom zlepšovať životné podmienky a pracovné prostredie, ako aj lekársku i ošetrovateľskú starostlivosť o závislých seniorov.  

Telemonitoring u seniorov
telemedicina

Telemedicína: smerom k preventívnej medicíne

Telenursing používa celú škálu komunikačných a digitálnych informačných technológií pre vzdialený prístup k službám, správe zdravotnej starostlivosti a prístupu k samotným pacientom. Sestry poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť na diaľku prostredníctvom monitorovania, edukácii, sledovania, vzdialeného zberu dát a intervencií, manažmentu bolesti, podpory rodiny a multidisciplinárnu starostlivosť inovatívnym spôsobom. 

europsky socialny fond
MSSR
operacny program ludske zdroje
SANITAS SLOVACA - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.
sanitas
KONTAKTNÁ ADRESA
 
BANKOVÉ SPOJENIE
 
  • IČO: 42304709
  • DIČ: 2023692638
  • IČ DPH: SK2023692638
  • IBAN SK4302000000003101106051
SÍDLO
 
  • Tulipánova 2, 982 01 Tornaľa